STADGAR

för föreningen

VATTENFALL VETERANER VÄSTERÅS

§1  Syfte och målsättning

Föreningen har till ändamål att genom sammankomster, föredrag, utflykter, underhållning, samkväm och andra lämpliga aktiviteter främja samhörighet bland medlemmarna samt stärka och vidmakthålla samhörighetskänslan och kontakterna med Vattenfall.

§2  Medlemskap

Medlemskap i föreningen beviljas varje pensionär från gamla Vattenfall Mellansverige, Västerås kraftverk, Huvudförrådet, Materiallaboratoriet eller någon av de nya Vattenfallsbolagen i Västmanland.

Medlemskap erhålles sedan gällande årsavgift erlagts.

Föreningens styrelse kan bevilja medlemskap åt annan pensionär, som har haft starkanknytning till Vattenfall.

§3  Avgifter

Varje medlem erlägger en årsavgift vars storlek fastställts av årsmötet.

Avgifterna skall användas för syften i enlighet med föreningens målsättning.

Årsavgiften betalas direkt till föreningen efter mottaget besked om årsmötets beslut. Föreningen äger rätt att motta bidrag och donationer.

§4  Föreningen styrelse

Föreningen angelägenheter handhas av en styrelse, som utses av årsmötet.

Styrelsen skall bestå av fem ledamöter och två suppleanter. Ordinarie ledamöter väljes på två år och suppleanterna på ett år.

Av ledamöterna är en ordförande, en sekreterare och en kassör.

Vid första årsmötet väljes sekreterare och kassör på två år och övriga ledamöter på ett år.

Styrelseledamöterna väljes av årsmötet. Styrelsen kan adjungera andra personer, när behov föreligger. Styrelsen utser inom sig en vice ordförande.

Styrelsen är beslutsför när minst halva antalet ledamöter är närvarande.

§5  Ekonomi

Föreningen rapporterar till Vattenfall AB Koncernledning, varifrån anslag begäres för föreningens verksamhet. Denna bekostas därutöver av medlemsavgifterna samt särskilda deltagaravgifter vid vissa aktiviteter.

Föreningen tecknas av ordförande och kassör var för sig.

§6 Räkenskaper

Under kalenderåret skall fullständiga räkenskaper föras. De avslutas per 31 december.

Räkenskaperna med bokslut och årsberättelse för verksamhetsåret skall före sista februari överlämnas till revisorerna för granskning.

Revisionsberättelse skall senast fyra veckor före årsmötet tillställas styrelsen.

För denna granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utses på årsmötet två revisorer samt en suppleant för dessa.

§7  Årsmöte

Årsmöte skall hållas årligen före april månads utgång. Kallelse till samtliga medlemmar skall ske skriftligen senast 14 dagar före mötet. Beslut på årsmötet sker med enkel majoritet med undantag rörande stadgeändringar. Röstning sker genom personlig närvaro. Medlem som önskar få visst ärende behandlat på årsmötet skall skriftligen anmäla ärendet till styrelsen senast sju dagar före årsmötet.

Vid årsmötet behandlas:

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

2. Val av två justeringsmän.

3.  Fråga om kallelse till årsmötet skett på behörigt sätt.

4.  Styrelsen verksamhetsberättese.

5.  Ekonomisk redovisning.

6.  Revisorernas berättelse.

7.  Fråga ansvarsfrihet för styrelsen

8.  Fastställande av budget för kommande år.

9.  Fastställande av årsavgift.

10. Val av styrelse.

11. Val av två revisorer och en suppleant.

12. Tillsättande av valberedning ( två personer ) Styrelsen utser dessutom en sammankall.

13. Behandling av till styrelsen inkomna ärenden.

14. Övriga frågor.

§8  Extra möten

Styrelsen kan vid behov kalla till extra möte. Vid detta får inte förekomma andra ärenden än som angetts i den skriftliga kallelsen.

§9  Ändring av stadgar

För ändring av dessa stadgar fordras två tredjedels majoritet av avgivna röster vid två möten med minst två månaders mellanrum.

§10 Föreningens upplösning

Föreningen kan upplösas om vid två möten med minst sex månaders mellanrum minst tre fjärdedelar av avgivna röster yrka på upplösning. Samtidigt skall fastställas hur man skall förfara med föreningens tillgångar.